Polityka Prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności (RODO) naszych spółek Medi-look / Look

Polityka Prywatności

Medi Look

ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrona prywatności

Następujące informacje kierujemy do:

 • do osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Administratora
 • do osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, a także konta i platformy społecznościowe należące do Administratora
 • Kontrahenci będący osobami fizycznymi z usług których korzysta Administrator   • do osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, a także konta i platformy społecznościowe należące do Administratora
 • Kontrahenci będący osobami fizycznymi z usług których korzysta Administrator

Administrator Danych Osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  MEDI-LOOK Szafkowscy spółka jawna
  Iława 14-200 Kopernika 4c
  NIP 7441708513
  REGON 280083380

Adres naszej strony internetowej to: https://medi-look.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@medi-look.pl lub listownie – na powyższy adres z dopiskiem ”Dane osobowe”.

 

Podstawy upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 1.  udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi – podstawa przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Administratora na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną – podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie
  podjęte przez Administratora na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy tez reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora,
 4. przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę internetową, jak i konta w mediach społecznościowych Administratora – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych,
 5. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe, czy też realizacja rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, jak i obsługa incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany przez Administratora.

 1. Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli w przepisach prawa nie jest wprost określony katalog danych jakich możemy żądać lub gdy nie otrzymujemy go
  osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do informacji niezbędnych.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych pozyskane z innego źródła, to zakres przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych oraz wskazań dotyczących przynależności służbowej, czy też rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Administrator może także przetwarzać dane takie jak adres IP, preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

Komu Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe ?

 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
  uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.
 2. W zależności od celu przetwarzania, Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
  • podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, w tym także hosting skrzynek mailowych, a także kurierzy.
  • odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci Administratora.

Jak długo Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe?

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 2.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 3. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania wynikają bezpośrednio z przepisów prawa bądź innych uregulowań.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych przez Administratora:

 1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może Państwu przysługiwać określa poniższe zestawienie:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: https://medi-look.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych przez Administratora:

 1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może Państwu przysługiwać określa poniższe zestawienie:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: biuro@medi-look.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych osobowych Administratorowi

Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji współpracy z Administratorem, skorzystania z usług Administratora, czy też nawiązania kontaktu z Administratorem.

Look

ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrona prywatności

Następujące informacje kierujemy do:

 • do osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Administratora
 • do osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, a także konta i platformy społecznościowe należące do Administratora
 • Kontrahenci będący osobami fizycznymi z usług których korzysta Administrator   • do osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, a także konta i platformy społecznościowe należące do Administratora
 • Kontrahenci będący osobami fizycznymi z usług których korzysta Administrator

Administrator Danych Osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  LOOK spółka cywilna Ewa Szafkowska, Piotr Szafkowski
  Iława 14-200 Kopernika 4c
  NIP 7441486550
  REGON 510748979
 2. Adres naszej strony internetowej to: https://medi-look.pl
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@medi-look.pl lub listownie – na powyższy adres z dopiskiem ”Dane osobowe”.

 

Podstawy upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 1.  udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi – podstawa przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Administratora na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną – podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie
  podjęte przez Administratora na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy tez reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora,
 4. przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę internetową, jak i konta w mediach społecznościowych Administratora – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych,
 5. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe, czy też realizacja rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, jak i obsługa incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany przez Administratora.

 1. Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli w przepisach prawa nie jest wprost określony katalog danych jakich możemy żądać lub gdy nie otrzymujemy go
  osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do informacji niezbędnych.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych pozyskane z innego źródła, to zakres przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych oraz wskazań dotyczących przynależności służbowej, czy też rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Administrator może także przetwarzać dane takie jak adres IP, preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

Komu Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe ?

 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
  uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.
 2. W zależności od celu przetwarzania, Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
  • podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, w tym także hosting skrzynek mailowych, a także kurierzy.
  • odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci Administratora.

Jak długo Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe?

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 2.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 3. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania wynikają bezpośrednio z przepisów prawa bądź innych uregulowań.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych przez Administratora:

 1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może Państwu przysługiwać określa poniższe zestawienie:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: https://medi-look.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych przez Administratora:

 1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może Państwu przysługiwać określa poniższe zestawienie:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: biuro@medi-look.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych osobowych Administratorowi

Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji współpracy z Administratorem, skorzystania z usług Administratora, czy też nawiązania kontaktu z Administratorem.

Zadzwoń